2019 M.A. Thesis Award

Protokół ustaleń jury konkursu na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie studiów amerykanistycznych w roku akademickim 2018/2019.

W tegorocznej edycji konkursu jury pracowało w składzie: dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis (KUL), oraz członkowie: dr hab. Elżbieta Rokosz-Piejko, prof. UR, i dr Grażyna Zygadło (UŁ). Każdy z członków jury przeczytał w formie uniemożliwiającej identyfikację autora i promotora wszystkie dziesięć prac zakwalifikowanych do konkursu, punktując każdą z czterech kategorii na arkuszu ocen w skali od 1 do 10 (arkusze stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Następnie, po zsumowaniu punktów przyznanych poszczególnym pracom, Komisja ustaliła ranking według otrzymanej punktacji.

Jury najwyżej oceniło i przyznało pierwsze miejsce pracy “From Indian to Postindian: Native Americans in Contemporary Photography” autorstwa Ady Wawer. Praca powstała w Instytucie Anglistyki UW pod kierunkiem dr hab. Justyny Włodarczyk. Praca uzyskała 38 punktów na 40 możliwych (114 punktów na 120 możliwych).

Nagrodzona praca wyróżnia się przede wszystkim oryginalnością tematu i materiału poddanego analizie. Praca w założeniu analityczna, zdecydowanie stanowi nowatorskie ujęcie reprezentacji Rdzennych Amerykanów w fotografiach National Geographic oraz ich autoreprezentacji w sztuce czterech artystów (eksponaty w the Portland Museum of Art). Oryginalność analizy wynika zarówno z aktualności tematyki, jak i z podejścia Autorki, które wykazuje dogłębne zrozumienie omawianych kwestii. Autorka wykazała się umiejętnością przeprowadzenia samodzielnej analizy porównawczej, przeprowadziła klarowny, logiczny i przekonywujący, a nade wszystko interesujący dla czytelnika wywód poparty dobrze dobranymi argumentami.
Autorka prezentuje krytyczną postawę wobec omawianych zjawisk kulturowo-społecznych (takich jak tożsamość, (auto)reprezentacja, fotografia dokumentalna), jasno sformułowała swoje pytania badawcze, wykazała się dużą samodzielnością w pracy z materiałem praktycznym. Praca pod względem językowym i stylistycznym jest bardzo dobrze napisana; bez większych błędów gramatycznych lub słownikowych. Bibliografia jest starannie przygotowana, wielorakość źródeł bibliograficznych niewątpliwie stanowi zaletę pracy.

Finalistami konkursu są:

1. Filip Boratyn, autor pracy pt. “From the Metacomic to the Unfunny: Defining Anti-Comedy”, napisanej w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW pod kierunkiem dr hab. Tomasza Basiuka

2. Krzysztof Delestowicz, autor pracy pt. “Transtextuality in Herman Melville’s Benito Cereno“, napisanej na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Pauliny Ambroży, prof. UAM

3. Magdalena Kos, autorka pracy pt. “Postgenderism: Ideas, Themes, Trajectories”, napisanej w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW pod kierunkiem dr hab. Tomasza Basiuka

4. Agnieszka Kruk, autorka pracy pt. “The Masculinity Crisis in Fight Club (1999) by David Fincher and American Psycho (2000) by Mary Harron”, napisanej na Uniwersytecie Szczecińskim pod kierunkiem dr hab. Beaty Zawadki

5. Jan Moryń, autorka pracy pt. “Hauntological literature: Conversations with the past in Toni Morrison’s Beloved and Jeffrey Eugenides’ The Virgin Suicides“, napisanej w Zakładzie Literatury Amerykańskiej UŁ pod kierunkiem dr Justyny Fruzińskiej

6. Adrianna Pasek, autorka pracy pt. “‘Who Am I?’ – The Clash of Asian Ethnicity and American Reality in Chang-rae Lee’s Native Speaker, Gene Cajayon’s The Debut, and Gish Jen’s Typical American“, napisanej w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej UMCS pod kierunkiem dr Izabelli Kimak

7. Michalina Sylwestrzak, autorka pracy pt. “In Search of a Usable Past: African American Historical Documentary from 1987 to 2018”, napisanej w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Graff-Osser

8. Alicja Świca, autorka pracy pt. “Confining Domesticity and Female Self in Shirley Jackson’s Short Fiction”, napisanej w Instytucie Filologii Angielskiej KUL pod kierunkiem dr Patrycji Antoszek

9. Karolina Widelska, autorka pracy pt. “Time Travel and (Non)Existence of Free Will in Selected Novels by Kurt Vonnegut”, napisanej w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej UMCS pod kierunkiem dr Ewy Antoszek

Jury pragnie podkreślić bardzo wysoki poziom wszystkich zgłoszonych do konkursu prac i składa serdeczne gratulacje ich autorom, a także promotorom.

Za jury,

dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis (przewodnicząca)