Statute

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIOW AMERYKANISTYCZNYCH

Rozdział I: Postanowienia ogólne

1.

Towarzystwo nosi nazwą: Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych, zwane w dalszej części Statutu “Towarzystwem”; działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach i niniejszego Statutu.

2.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa. Dla realizacji swych celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami RP.

3.

Towarzystwo może powoływać Oddziały w innych miastach, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

4.

Towarzystwo posiada osobowość prawną, i używa pieczęci z napisami w języku polskim i angielskim: Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych i Polish Association for American Studies.

5.

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II. Cele i środki działania

6.

Celami Towarzystwa są:

a/ rozwijanie szeroko pojętych badan amerykanistycznych prowadzonych przez polskie instytucje i osoby prywatne;

b/ promowanie współpracy między instytucjami naukowymi i specjalistami prowadzącymi

badania amerykanistyczne w ww. zakresie w kraju i zagranicą.

7.

Powyższe cele Towarzystwo realizuje przez:

a/ organizowanie otwartych zebrań, sesji naukowych, konferencji, seminariów i odczytów;

b/ współpracę z innymi instytucjami i organizacjami o podobnym profilu zainteresowań w kraju i zagranicą;

c/ działalność wydawniczą w dziedzinie studiów amerykanistycznych;

d/ członkostwo i aktywny udział w pracach European Association for American Studies.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a/ zwyczajnych

b/ wspierających

c/ honorowych.

9.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia zajmująca się naukowo badaniami amerykanistycznymi, która akceptuje cele statutowe Towarzystwa.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która pragnie wspierać działalność Towarzystwa.

 3. Członkiem honorowym może być każdy, kto odegrał wybitną rolę w realizacji celów Towarzystwa lub posiada w swym dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie studiów amerykanistycznych.

10.

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje I Walne Zebranie, a następnie dokonywać tego będzie Zarząd Główny Towarzystwa lub Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnej rekomendacji 2 członków Towarzystwa. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu Głównego nadaje Walne Zebranie członków.

11.

Członek zwyczajny ma prawo:

a/ uczestniczyć w Walnych Zebraniach Towarzystwa posiadając czynne i bierne prawo wyborcze;

b/ brać udział we wszystkich formach działalności Towarzystwa;

c/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.

12.

Członek wspierający ma prawo:

a/ brania udziału, poprzez swoich przedstawicieli, w Walnym Zebraniu Towarzystwa;

b/ Otrzymywania bieżących informacji o organizowanych przez Towarzystwo rożnych formach działalności statutowej i desygnowania do udziału w nich swoich przedstawicieli;

c/ zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa.

13.

Członek honorowy ma prawo:

a/ brania udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa;

b/ brania udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Towarzystwa;

c/ składania Zarządowi Głównemu Towarzystwa wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa.

14.

 1. Członkowie zwyczajni i wspierający Towarzystwa mają obowiązek regularnego wpłacania składek członkowskich oraz podporządkowania się uchwałom Walnego Zebrania i Zarządu Głównego Towarzystwa.

 2. W wypadku gdy członek nie godzi się z uchwałą Zarządu Głównego, przysługuje mu prawo wniesienia sprawy na porządek obrad Walnego Zebrania, którego rozstrzygnięcie ma moc wiążącą.

15.

Członkostwo w Towarzystwie ustaje:

a/ z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji przez członka;

b/ w wyniku dwuletniej przerwy w opłacaniu składek członkowskich;

c/ na mocy odpowiedniej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa.

Rozdział IV. Władze naczelne Towarzystwa

16.

 1. Władzami naczelnymi są:

a/ Walne Zebranie członków;

b/ Zarząd Główny Towarzystwa;

c/ Główna Komisja Rewizyjna;

 1. Kadencja wszystkich władz naczelnych trwa 3 lata, a ich wybór następuje w glosowaniu tajnym. Prezes pełni funkcję nie dłużej niż dwie kadencje.

 2. W przypadku ustąpienia w toku kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

17.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, raz na 3 lata.

 4. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Zarządu Głównego, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz członkowie, lub, w przypadku istnienia Oddziałów, delegaci poszczególnych Oddziałów.

 5. O miejscu i terminie Zebrania Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem, informując o planowanym porządku obrad.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa może być również zwołane przez Zarząd Główny na żądanie 1/3 liczby członków Towarzystwa, lub Głównej Komisji Rewizyjnej.

18.

Walne Zebranie Towarzystwa:

a/ ustala program działalności Towarzystwa;

b/ uchwala zmiany w Statucie;

c/ rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Głównej Komisji Rewizyjnej;

d/ udziela absolutorium członkom Zarządu;

e/ dokonuje wyboru Prezesa, Zarządu i Głównej Komisji Rewizyjnej;

f/ nadaje godność członka honorowego;

g/ podejmuje uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa;

h/ zatwierdza regulaminy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

19.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwal o zmianie Statutu i rozwiązaniu Towarzystwa, dla których wymagana jest większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej polowy delegatów.

20.

Zarząd Główny Towarzystwa kieruje jego pracą w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami.

21.

Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa (wybieranego przez Walne Zgromadzenie), Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz jednego Członka. Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd Główny ze swego grona. Zarząd dokooptowuje do swego składu aktualnego Redaktora American Studies, który nie pochodzi z wyboru, oraz Przedstawiciela Towarzystwa do EAAS wybieranego przez Walne Zgromadzenie na okres 6 lat.

22.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 2. Posiedzenie zwołuje Prezes lub, z jego upoważnienia, Wiceprezes.

23.

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej polowy jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga glos przewodniczącego obrad.

24.

Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Towarzystwa.

25.

Do zakresu działań Zarządu Głównego Towarzystwa należy:

a/ realizacja celów statutowych Towarzystwa;

b/ wykonywanie uchwal Walnego Zebrania;

c/ przyjmowanie członków zwykłych i wspierających;

d/ kierowanie działalnością Towarzystwa;

e/ koordynowanie i kierowanie współpracą międzynarodową Towarzystwa;

f/ gospodarowanie majątkiem Towarzystwa i kierowanie jego działalnością gospodarczą;

g/ współpraca z Polską Akademią Nauk i innymi instytucjami krajowymi;

h/ podejmowanie uchwal w sprawie działalności Towarzystwa nie należących do właściwości innych władz Towarzystwa;

i/ uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;

j/ występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego;

k/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

26.

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym z Przewodniczącego i Sekretarza.

27.

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a/ kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, w szczególności zgodności działań Zarządu z uchwałami Walnego Zebrania i gospodarki finansowej Towarzystwa;

b/ kontrola płacenia składek członkowskich;

c/ składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom;

d/ występowanie do Zarządu Głównego Towarzystwa w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

e/ rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami

Towarzystwa na tle wykonywania zadań statutowych.

28.

Szczegółowy regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej jest uchwalany przez Walne Zebranie.

Rozdział V. Odziały Towarzystwa

29.

Zarząd Główny Towarzystwa może powoływać Oddziały Towarzystwa w innych miastach.

30.

 1. Władzami Oddziału są:

a/ Walne Zebranie członków Oddziału;

b/ Zarząd Oddziału;

c/ Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz Oddziału trwa 3 lata.

 2. Odpowiednio mają zastosowanie postanowienia pkt.16 ust. 3.

31.

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Oddziału należy:

a/ uchwalanie programu działań Oddziału;

b/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;

c/ wybór Prezesa Oddziału i członków Zarządu; Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarząd wybiera ze swego grona;

d/ udzielanie absolutorium ustępującym władzom.

32.

 1. Walne Zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z powiadomieniem Zarządu Głównego o miejscu i terminie Zebrania.

 2. O miejscu i terminie Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem, informując o planowanym porządku obrad.

 3. Walne Zebranie członków Oddziału może być również zwołane przez Zarząd na żądanie 1/3 liczby członków Oddziału.

33.

 1. Uchwały Walnego Zebrania członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.

 2. W zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

34.

Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i 2 członków.

35.

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a/ realizacja uchwal Walnego Zebrania członków Oddziału oraz uchwal i wytycznych władz naczelnych Towarzystwa;

b/ zwoływanie Walnych Zebrań członków Oddziału;

c/ podejmowanie innych uchwal, nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Towarzystwa.

Rozdział VI. Majątek Towarzystwa

36.

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze składają się:

a/ wpływy ze składek członkowskich;

b/ dotacje, zapisy, darowizny i subwencje;

c/ dotacje z Polskiej Akademii Nauk; d/ wpływy z działalności statutowej.

37.

Zobowiązania majątkowe Towarzystwa mogą zaciągać dwaj upoważnieni członkowie Zarządu.

38.

 1. Działalność gospodarcza podlega nadzorowi ze strony Zarządu Głównego, który składa sprawozdania z wyników tej działalności Walnemu Zebraniu.

 2. Regulaminy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej zatwierdza Zarząd po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji Rewizyjnej.

39.

Zasady działalności finansowej określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Główny i Główny Komisję Rewizyjną.

Rozdział VII. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

40.

 1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa następują na mocy uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 delegatów. Obecność 1/2 delegatów nie jest wymagana w drugim terminie Walnego Zebrania.

 2. Szczegóły dotyczące rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku określa Walne Zebranie w uchwale likwidacyjnej.

Pobierz statut (wersja .doc)